1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ความปลอดภัย
  4. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  5. วิธีการยกเลิกความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตลาด

วิธีการยกเลิกความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตลาด

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดความต้องการในการให้ความยินยอมได้ตลอดเวลา ผ่านเมนู ฉัน > ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และสามารถปิดฟังก์ชั่นการให้ความยินยอมที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ อย่างไรก็ตามการปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้งานพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอพิเศษที่เป็นประโยชน์จากทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles