1. Home
  2. โอนเงิน
  3. ข้อแนะนำในการโอนเงิน
  4. โอนเงินแล้วต้องการยกเลิกได้หรือไม่

โอนเงินแล้วต้องการยกเลิกได้หรือไม่

เมื่อทำรายการโอนเงินสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการหรือดึงเงินคืนกลับได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

Was this article helpful?

Related Articles