1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ
  5. หลังจากกดสมัครหรือยกเลิกบริการแล้วมีผลทันทีหรือไม่

หลังจากกดสมัครหรือยกเลิกบริการแล้วมีผลทันทีหรือไม่

1. สำหรับการสมัครบริการ จะมีผลตามวันที่ลูกค้าเลือกเอง

2. สำหรับการยกเลิกบริการ จะมีผลในวันถัดไปหลังจากที่ทำรายการ

Was this article helpful?

Related Articles