1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ
  5. ในกรณีที่ลูกค้ามีหลายเบอร์ และต้องการให้แต่ละเบอร์ ถูกชำระในวันที่แตกต่างกัน จะสามารถตั้งค่าได้หรือไม่

ในกรณีที่ลูกค้ามีหลายเบอร์ และต้องการให้แต่ละเบอร์ ถูกชำระในวันที่แตกต่างกัน จะสามารถตั้งค่าได้หรือไม่

ทำได้ แต่ต้องทำการกดสมัครที่ละเบอร์ หรือหากตั้งค่าเป็นวันเดียวกันไปแล้วก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ที่เมนู บิลทรูของฉัน (My True Bill) และเลือก ตั้งค่าจ่ายอัตโนมัติ

Was this article helpful?

Related Articles