1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ
  5. มีขั้นต่ำในการจ่ายบิลผ่านบริการชำระบิลทรูอัตโนมัติ หรือไม่

มีขั้นต่ำในการจ่ายบิลผ่านบริการชำระบิลทรูอัตโนมัติ หรือไม่

ยอดค่าบริการต่อรายการต้องมากกว่า 50 บาท จึงจะสามารถชำระเงินผ่านบริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติได้

Was this article helpful?

Related Articles