1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ความปลอดภัย
  4. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  5. เหตุผลในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูล (Consent) ของทรูมันนี่

เหตุผลในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูล (Consent) ของทรูมันนี่

การจัดเก็บความยินยอมเรื่องการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้น ทรูมันนี่จัดเก็บเพื่อให้ลูกค้ารับทราบและยินยอมการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี่เพื่อวัตถุประสงค์ในรักษาความความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้

ทรูมันนี่มีวิธีการขอความยินยอม 3 ประเภท ได้แก่

  1. เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Terms & Condition & Privacy Notice)
  2. การยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตลาด (Marketing Consent)
  3. การยิมยอมการเก็บข้อมูลคุกกี้ (Web Cookie Consent)

Was this article helpful?

Related Articles