1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. จ่ายบิลทรู
  4. จ่ายบิลทรูของฉัน

จ่ายบิลทรูของฉัน

  1. เลือกเมนู บิลทรูของฉัน
  2. เลือกบิลที่ต้องการ และเลือก ชำระ
  3. เลือกช่องทางการชำระเงิน และเลือก ยืนยัน
  4. หน้าจอแสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ

Was this article helpful?

Related Articles