ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวมสามารถได้รับผลตอบแทน 2 รูปแบบ

ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) จะได้รับเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาตอนแรก

ผลตอบแทนจากปันผล (Dividend) เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมนั้นมีนโยบายจ่ายปันผล

ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับราคา และผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่กองทุนรวมนำเงินไปลงทุนตามนโยบายของแต่ละกองทุน ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมหุ้น ถ้าหุ้นที่กองทุนรวมนั้นนำเงินไปลงทุนมีราคาปรับเพิ่มขึ้น ราคาของกองทุนรวมก็ควรจะมีราคาจะปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Was this article helpful?

Related Articles