ยกเลิกคำสั่งกองทุน

คำสั่งซื้อกองทุนและได้ดำเนินการชำระเงินเสร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ อย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนใจ สามารถส่งคำสั่งขายกองทุนเมื่อได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles