1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ความปลอดภัย
  4. บริการ NDID
  5. NDID เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างไร จำเป็นต้องสมัครหรือไม่

NDID เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างไร จำเป็นต้องสมัครหรือไม่

NDID ถือว่าเป็น ‘ทางเลือก’ ในการเข้าถึงการให้บริการออนไลน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยจะเริ่มต้นจากการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเริ่มมีการให้บริการมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2563 หลังจากนั้น จะทยอยเปิดบริการอื่นๆ เช่น การขอสินเชื่อออนไลน์ การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ การสมัครประกันต่างๆ

Was this article helpful?

Related Articles