วิธีคำนวณดอกเบี้ยในการผ่อนชำระ

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

  • ยอดผ่อนชำระต่อเดือน = (ยอดเงินต้น + ดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอกตลอดสัญญา) / จำนวนงวด
  • ดอกเบี้ยตามสัญญา = (เงินต้นคงค้าง X อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา X จำนวนวัน) / 365 วัน – จำนวนวัน
  • กรณีเบิกเงินสดเข้าบัญชีทรูมันนี่ บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยจากวันที่บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่จนถึงวันที่มีการชำระคืน
  • กรณีเบิกใช้สินเชื่อผ่านการซื้อสินค้า/บริการ บริษัทจะนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยจากวันที่ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืน (บริการช่องทางนี้จะมีในอนาคต)

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
ตัวอย่างที่ 1 กรณีเลือกผ่อนชำระ 3 เดือน
ลูกค้าเบิกใช้สินเชื่อ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน จำนวน 3,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน เป็นดังนี้
เดือนที่ 1 จำนวน 1,049.32 บาท
เดือนที่ 2 จำนวน 1,026.00 บาท
เดือนที่ 3 จำนวน 1,025.09 บาท
วันสรุปยอดบัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือน วันครบกำหนดชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน

ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ลูกค้าชำระภายในวันครบกำหนด
เดือนที่ 1 วันครบกำหนดชำระ 1 ธันวาคม ยอดเงินที่ต้องชำระ 1,049.32 บาท
บริษัทคิดดอกเบี้ย 20% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน เท่ากับ 30 วัน
ชำระดอกเบี้ยงวดที่ 1 = (3,000 X 20% X 30) / 365 = 49.32 บาท
ยอดชำระเงินต้นงวดที่ 1 = 1,000.00 บาท
เดือนที่ 2 วันครบกำหนดชำระ 1 มกราคม ยอดเงินที่ต้องชำระ 1,026 บาท
บริษัทคิดดอกเบี้ย 20% ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม เท่ากับ 31 วัน
ชำระดอกเบี้ยงวดที่ 2 = (2,000 X 20% X 31) / 365 = 33.97 บาท
ยอดชำระเงินต้นงวดที่ 2 = 992.03 บาท
เดือนที่ 3 วันครบกำหนดชำระ 1 กุมภาพันธ์ ยอดเงินที่ต้องชำระ 1,025.09 บาท
บริษัทคิดดอกเบี้ย 20% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม เท่ากับ 31 วัน
ชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 = (1,007.97 X 20% X 31) / 365 = 17.12 บาท
ยอดชำระเงินต้นงวดที่ 3 = 1,007.97บาท


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด โทร 1240 กด 3
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น.


Was this article helpful?

Related Articles