วิธีค้นหากองทุนทำอย่างไร

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. ระบุชื่อ หรือรหัสกองทุน
 2. เลือกที่สัญลักษณ์ Filter โดยสามารถค้นหาได้จาก
  1. กองทุนติดตาว
  2. ลดหย่อนภาษี
  3. นโยบายจ่ายปันผล
  4. ระดับความเสี่ยงของกองทุน
  5. ตามประเภทกองทุน
  6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สนใจ
 3. เมื่อพบข้อมูลที่ต้องการค้นหา เลือก ตกลง
ตัวอย่างการค้นหากองทุน
Was this article helpful?

Related Articles