DR คืออะไร

คือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ถูกออกแบบมาให้นักลงทุนไทยสามารถลงหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศได้ โดยผ่านการซื้อขาย DR ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ผ่าน Streaming
✔️ ง่ายกว่าการไปลงทุนตรงในต่างประเทศ
✔️ เหมือนยกหุ้นต่างประเทศมาให้ซื้อขายได้บนตลาดหุ้นไทย
✔️ มีตัวกลางช่วยบริหารจัดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และเงินปันผล

Was this article helpful?

Related Articles