1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. สินเชื่อ Cash Now by Ascend Nano
  4. บริษัท แอสเซนด์ นาโน (Ascend Nano) คือใคร

บริษัท แอสเซนด์ นาโน (Ascend Nano) คือใคร

บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจสายการเงินของ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด โดยมีพันธกิจ เพื่อให้บริการด้านการเงินแก่ผู้บริโภคหรือธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่บนโลกดิจิทัล ที่รวดเร็วทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

Was this article helpful?

Related Articles