1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดแรก
  4. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ TRUE (PO)
  5. ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นกู้ ได้หรือไม่

ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นกู้ ได้หรือไม่

ท่านสามารถจองซื้อได้ โดยออกใบหุ้นกู้ จัดส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นสั่งจ่ายเป็นเช็ค จัดส่งทางไปรษณีย์

ก่อนจองซื้อ สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกู้กับบริษัทหลักทรัพย์ไว้ก่อนได้ เพื่อความสะดวกในการนำหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีหุ้นกู้โดยตรง

ในทุกกรณี ผู้จองซื้อจะต้องทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

Was this article helpful?

Related Articles