1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ข้อมูลของฉัน
  4. เปลี่ยนแปลงรูปโปรโฟล์

เปลี่ยนแปลงรูปโปรโฟล์

1. เลือกเมนู “ฉัน”
2. เลือกที่สัญลักษณ์ “รูปคน” มุมบนด้านซ้าย
3. เลือกหัวข้อ “ถ่ายรูป หรือ เลือกรูปภาพ”
4. ถ่ายภาพ หรือ เลือกรูปภาพที่ต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles