1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. TrueMoney Mastercard
  4. กรณีขอคืนเงิน (Refund) หรือ ปฏิเสธการทำรายการ (Dispute)
  5. หากมีการขอคืนเงิน แต่ยอดเงินยังไม่ถูกคืนเข้าบัญชี จะต้องดำเนินการอย่างไร