1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. TrueMoney Mastercard
  4. กรณีขอคืนเงิน (Refund) หรือ ปฏิเสธการทำรายการ (Dispute)
  5. หากพบว่ามีรายการใช้จ่ายที่ผิดปกติเกิดขึ้น และต้องการปฏิเสธรายการใช้จ่ายนั้น จะต้องดำเนินการอย่างไร