1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. Google Pay
  4. หากเกิดกรณีต่างๆ ขึ้น จะดำเนินการอย่างไร?
  5. หากท่านมีการใช้จ่ายด้วย TrueMoney Mastercard ผ่าน Google Pay™ แต่ต้องการขอเงินคืน (Refund) หรือปฏิเสธรายการใช้จ่าย (Dispute) ควรดำเนินการอย่างไร?

หากท่านมีการใช้จ่ายด้วย TrueMoney Mastercard ผ่าน Google Pay™ แต่ต้องการขอเงินคืน (Refund) หรือปฏิเสธรายการใช้จ่าย (Dispute) ควรดำเนินการอย่างไร?

สำหรับขั้นตอนการขอเงินคืน (Refund) หรือปฏิเสธรายการใช้จ่าย (Dispute) นั้น จะเหมือนกับการใช้จ่ายด้วย TrueMoney Mastercard ในกรณีปกติ ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการได้ที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles