1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. TrueMoney Mastercard
  4. กรณีขอคืนเงิน (Refund) หรือ ปฏิเสธการทำรายการ (Dispute)
  5. หากทำการขอคืนเงิน แต่ไม่ได้รับยอดเงินคืนเต็มจำนวนที่ชำระไปทำอย่างไร

หากทำการขอคืนเงิน แต่ไม่ได้รับยอดเงินคืนเต็มจำนวนที่ชำระไปทำอย่างไร

ในกรณีที่ท่านมีการใช้จ่ายในประเทศ แต่ได้รับยอดเงินคืนไม่เต็มจำนวน สามารถติดต่อ Live Chat บนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ ตลอด 24 ชม.

ในกรณีที่ท่าน ใช้บัตรซื้อสินค้ากับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศจะมีค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% ของยอดใช้จ่าย  ดังนั้น หากมีกรณีต้องการขอคืนเงิน ท่านจะได้รับเงินคืนตามราคาสินค้า ไม่นับรวมที่ถูกหักค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากท่านทำรายการชำระเงินไปทั้งสิ้น 103.50 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน จำนวน 100 บาท

Was this article helpful?

Related Articles