1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ CPALL (PO)
  4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลการจองซื้อได้อย่างไร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลการจองซื้อได้อย่างไร

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

1. ในช่วงเวลาจองซื้อ 26 – 27 และวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ติดต่อธนาคารกสิกรไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
โทร 02-888-8888 กด 819

ติดต่อ ทรูมันนี่
โทร 1240 กด 8 (ทุกวัน 24 ชม.)

2. ภายหลังการปิดจองซื้อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
ติดต่อธนาคารกรุงไทย นายทะเบียนหุ้นกู้
โทร 02-298-0821, 31 กด 2

Was this article helpful?

Related Articles