1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดแรก
  4. การรับดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น ผ่านทรูมันนี่ สำหรับหุ้นกู้ AQUA (PO)
  5. วิธีแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรูมันนี่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

วิธีแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรูมันนี่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร หรือทะเบียนบ้าน จะต้องทำการแจ้งข้อมูลให้นายทะเบียนรับทราบก่อนการจ่ายดอกเบี้ยครั้งต่อไป

ติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด
โทร 02-299-1825, 02-299-1830

Was this article helpful?

Related Articles