1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการใช้จ่ายต่างประเทศ
  4. วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหา

วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหา

เมื่อพบปัญหาสามารถเช็คได้เบื้องต้น ดังนี้
1. ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ต
3. ในกรณีที่หน้าจอขึ้นข้อความ “ไม่สามารถใช้งาน QR ได้” ให้ตรวจสอบโทรศัพท์ว่าเปิดโลเคชั่นอยู่หรือไม่ เนื่องจากบริการจ่ายต่างประเทศจะใช้ได้เมื่อลูกค้าเปิดโลเคชั่นเท่านั้น
4. ในกรณีที่หน้าจอขึ้นข้อความ “ไม่สามารถทำรายการได้” ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าโลเคชั่นอยู่ที่ต่างประเทศหรือในประเทศไทย เนื่องจากบริการนี้รองรับเมื่อลูกค้าอยู่ต่างประเทศเท่านั้น
5. ร้านค้าที่ทำการชำระเงินต้องเป็นร้านที่มีสัญลักษณ์

Was this article helpful?

Related Articles