1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดรอง
  4. การซื้อหุ้นกู้ตลาดรอง
  5. วิธีเตรียมและจัดส่งเอกสาร กรณีรับหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นกู้

วิธีเตรียมและจัดส่งเอกสาร กรณีรับหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นกู้

หลังจากซื้อหุ้นกู้สำเร็จ มีขั้นตอนที่ลูกค้าต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้
1. จัดเตรียม และลงนามในเอกสารประกอบหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง การขีดคร่อมให้เขียนว่า “สำหรับการรับโอนหุ้นกู้เท่านั้น” )
1.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากซึ่งท่านได้ระบุขณะส่งคำสั่งซื้อในแอปพลิเคชั่นว่าเป็นบัญชีรับผลประโยชน์ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง การขีดคร่อมให้เขียนว่า “สำหรับการรับผลประโยชน์เท่านั้น”)
*กรณีบัญชีประเภทไม่มีสมุด โปรดติดต่อสาขาของธนาคารของบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อขอเอกสารรายละเอียดของบัญชีเงินฝาก
1.3 แบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ตามแนบอีเมล)
*มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทะเบียนถอนหลักทรัพย์ออกมาเป็นใบหุ้นกู้ให้ลูกค้า
1.4 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนายทะเบียน (ถ้ามี) (ตามแนบอีเมล)
*เนื่องจากบางนายทะเบียนต้องการเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการให้ลูกค้าได้ครบถ้วน เช่น จ่ายดอกเบี้ย เข้าบัญชีลูกค้า

2. ส่งมอบให้แก่ธนาคารตามช่องทางทางใดทางหนึ่งดังต่อไปนี้
ช่องทางที่ 1 : จัดส่งเอกสารผ่านสาขาของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
ช่องทางที่ 2 : จัดส่งให้แก่สำนักงานใหญ่ของธนาคารตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
“(ตราสารหนี้-ตลาดรอง)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การธนาคารในประเทศ – ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน (ชั้น 14)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330″

Was this article helpful?

Related Articles