1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. Google Pay
  4. วิธีการใช้งานบริการ
  5. วิธีชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าทั่วไป

วิธีชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าทั่วไป

วิธีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าทั่วไป มีวิธีการดังนี้
1. ทำการปลดล็อคโทรศัพท์ของท่าน
2. นำโทรศัพท์ของท่านไปแตะที่เครื่องรับชำระเงินที่รองรับการชำระแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment)
3. หากการจ่ายเงินสำเร็จ จะมีเครื่องหมายถูกแสดงขึ้นบนหน้าจอ เป็นอันเสร็จสิ้นรายการชำระเงิน

หมายเหตุ: โทรศัพท์ Android ที่สามารถใช้การแตะจ่ายที่ร้านค้าทั่วไปได้ จะต้องเป็นโทรศัพท์ Android ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Lollipop (5.0) หรือสูงกว่า และต้องมีการเปิดใช้ฟังก์ชัน NFC ดูวิธีเปิดใช้ ที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles