1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการ Payment Priority (จัดลำดับการชำระเงิน)
  4. วิธีการเลือกใช้จ่ายสินค้าและบริการดิจิทัลด้วยช่องทางการชำระเงินที่เรียงไว้ด้วยบริการ Payment Priority

วิธีการเลือกใช้จ่ายสินค้าและบริการดิจิทัลด้วยช่องทางการชำระเงินที่เรียงไว้ด้วยบริการ Payment Priority

ท่านสามารถเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการดิจิทัล ได้ดังนี้
1. กดที่เมนู “ฉัน” และเลือก “ตั้งค่าชำระเงินสินค้าหรือบริการดิจิทัล”
2. กดเลือกปุ่ม “จ่ายตามลำดับชำระเงิน”

Was this article helpful?

Related Articles