วิธีการจองซื้อหุ้นกู้

 1. เข้าแบนเนอร์ หรือ ไอคอน “จองซื้อหุ้นกู้”
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ที่อยู่ที่ทำงาน รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ เป็นต้น
 3. เลือกวิธีรับหลักทรัพย์เมื่อได้รับจัดสรร โดยมี 2 แบบคือ
  3.1 เข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่มีอยู่ (กรุณารตรวจสอบกับบริษัทหลักทรัพย์สำหรับเลขบัญชีหลักทรัพย์ในการรับโอนหุ้นกู้)
  3.2 รับเป็นใบหุ้นกู้จัดส่งทางไปรษณีย์
 4. รับทราบวิธีการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อถึงเวลาไถ่ถอน มี 2 วิธีคือ
  4.1 กรณีลูกค้าเลือกรับหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีหลักทรัพย์
  4.2 หากลูกค้าเลือกรับหุ้นกู้เป็นใบหุ้นกู้ จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่
 5. ทำแบบประเมินความเสี่ยง (ต้องมีการยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมหากผลการยอมรับความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จะจองซื้อ และลูกค้าเปราะบางต้องทำการยืนยันรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติม)
 6. ยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยจะต้องชำระทั้งจำนวนภายในครั้งเดียว
Was this article helpful?

Related Articles