รายละเอียดเอกสารทางภาษีจัดส่งทางใด

นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะส่งเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จะกรอกไว้ตอนจองซื้อหุ้นกู้ ตามขั้นตอนปกติ ซึ่งเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะถูกจัดส่งหลังปิดสมุดทะเบียนและส่งออกเพื่อให้ถึงลูกค้าก่อนวันจ่ายดอกเบี้ย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เบอร์ 1572, 02-2964772 , 02-2962796 , 02-2962030 , 02-2964788, 02-2965696 , 02-2965689

Was this article helpful?

Related Articles