รายละเอียดหุ้นกู้ที่รับดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น เข้าทรูมันนี่

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จองซื้อเมื่อวันที่ : 24 – 26 และ 29 พฤษภาคม 2566

อายุหุ้นกู้ : อายุ 2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

Was this article helpful?

Related Articles