1. Home
  2. บริการสำหรับร้านค้า
  3. ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
  4. ฝากร้าน ให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมท
  5. ภาพร้านค้า สินค้า หรือบริการ และข้อความแบบใด จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ

ภาพร้านค้า สินค้า หรือบริการ และข้อความแบบใด จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ

หลักการพิจารณาคัดเลือก

  1. ภายในภาพปรากฏสิ่งที่ขัดต่อนโยบายที่บริษัทกำหนด เช่น ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สิ่งเสพติด อยู่ภายในภาพ
  2. ภายในภาพต้องไม่แสดง logo หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทอื่น ควรแสดงป้าย QR code รับชำระเงินของทรูมันนี่ เท่านั้น
  3. ต้องไม่นำภาพที่ติดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือของผู้ให้บริการรายอื่นมาใช้ในการอัพโหลด
  4. ภาพสินค้า หรือบริการ ต้องสอดคล้องกับประเภทร้านค้าที่ระบุ
  5. ข้อความที่ใช้ในการโปรโมทสินค้า หรือบริการ ต้องสัมพันธ์กับรูปภาพ และใช้ข้อความที่เหมาะสม
  6. ไม่ใช้ข้อความที่เชิญชวนให้ชำระเงินด้วยแอปพลิเคชันอื่น ที่ไม่ใช่ทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles