1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. TrueMoney Mastercard
  4. ทำความรู้จักบัตร TrueMoney Mastercard
  5. บัตร TrueMoney Mastercard มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

บัตร TrueMoney Mastercard มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

  • หากมีการใช้บัตร TrueMoney / True Mastercard ใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าภายในประเทศ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • หากมีการใช้บัตร TrueMoney / True Mastercard ใช้จ่ายหรือซื้อสินค้า ที่ร้านค้าจดทะเบียนบริษัทที่อยู่ต่างประเทศจะมีค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% ของยอดใช้จ่าย

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าหากท่านทำรายการซื้อสินค้า จำนวน 100 บาท (ซึ่งเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนต่างประเทศ) ท่านจะต้องมีเงินในบัญชีทรูมันนี่จำนวน 103.50 บาท ถึงจะสามารถตัดบัตรได้สำเร็จ

และทั้งนี้การขอคืนเงิน ท่านจะได้รับเงินคืนตามราคาสินค้า ไม่นับรวมที่ถูกหักค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5%  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากท่านทำรายการชำระเงินไปทั้งสิ้น 103.50 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน จำนวน 100 บาท

Was this article helpful?

Related Articles