1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการจัดการรายจ่ายประจำ (Recurring Manager)
  4. ทำไมใช้มือถือ iOS แต่ไม่เห็นมีรายการแสดงยอดเงินในบริการจัดการรายจ่ายประจำ (Recurring Manager)

ทำไมใช้มือถือ iOS แต่ไม่เห็นมีรายการแสดงยอดเงินในบริการจัดการรายจ่ายประจำ (Recurring Manager)

สำหรับผู้ใช้งานมือถือระบบ iOS จะยังไม่สามารถแสดงรายการค่าบริการสมาชิกบน “บริการจัดการรายจ่ายประจำ” (Recurring Manager) ได้ โดยมี 5 บริการ ดังนี้
1. บริการสมาชิกรายเดือน YouTube Premium
2. บริการสมาชิกรายเดือน YouTube Music
3. บริการสมาชิกรายเดือน IQIYI
4. บริการสมาชิกรายเดือน Google Storage
5. บริการสมาชิกรายเดือน Discord

บริษัทกำลังพัฒนาบริการให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

Was this article helpful?

Related Articles