1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดแรก
  4. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ LOTUS'S (PO)
  5. ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุ และต้องการอัพเดทข้อมูลจะต้องทำอย่างไร

ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุ และต้องการอัพเดทข้อมูลจะต้องทำอย่างไร

ท่านจะต้องทำการต่ออายุบัตรประชาชน และนำไปยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูงใหม่ โดยสามารถยืนยันตัวตนขั้นสูงง่ายๆ ได้ผ่านช่องทางที่ ตู้ทรูมันนี่ หรือ 7-Eleven

Was this article helpful?

Related Articles