1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. TrueMoney Mastercard
  4. วิธีการสมัครและใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard
  5. จะต้องทำอย่างไร หากไม่สามารถทำรายการซื้อสินค้าได้

จะต้องทำอย่างไร หากไม่สามารถทำรายการซื้อสินค้าได้

เนื่องจากบัตร Mastercard มีค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% ของยอดใช้จ่าย เมื่อซื้อสินค้ากับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ แนะนำให้ท่านตรวจสอบยอดเงินคงเหลืออีกครั้ง

หากยอดเงินเพียงพอแล้ว ไม่สามารถทำรายการได้ แนะนำให้ปิด – เปิดบัตร ในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่และลองทำรายการใหม่อีกครั้ง

หากยังไม่สามารถทำรายการได้ แนะนำให้ติดต่อ TrueMoney Customer Care 1240 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ หรือติดต่อผ่าน Live Chat ในแอพพลิเคชันทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles