1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ CPALL (PO)
  4. จองซื้อหุ้นกู้ จ่ายผ่านทรูมันนี่ของบริษัทไหนบ้าง

จองซื้อหุ้นกู้ จ่ายผ่านทรูมันนี่ของบริษัทไหนบ้าง

“บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”)”
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
วันจองซื้อ : 26 – 27 และวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (เริ่มเวลา 08.00 น. – 15.30 น.)
ขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

1) อายุหุ้นกู้ : อายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
2) อายุหุ้นกู้ : อายุ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
3) อายุหุ้นกู้ : อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ดูรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม
– ร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้ คลิกที่นี่

หรือติดต่อธนาคารกสิกรไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
โทร 02-888-8888 กด 819

ติดต่อทรูมันนี่
โทร 1240 กด 8 (ทุกวัน 24 ชม.)

ติดต่อธนาคารกรุงไทย นายทะเบียนหุ้นกู้
โทร 02-298-0821, 31 กด 2

Was this article helpful?

Related Articles