1. Home
  2. ข้อมูลที่ควรทราบ การโอนสิทธิเรียกร้อง

ข้อมูลที่ควรทราบ การโอนสิทธิเรียกร้อง

1. การโอนสิทธิ
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ธนาคารได้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ Pay Next/Pay Next Extra สําเร็จ จาก บริษัท แอสเซนด์ นาโน จํากัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ อัตราดอกเบี้ย งวดการผ่อนชำระ (ตามที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาด้วยตนเอง หรือโดยอัตโนมัติ) ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดของสิทธิเรียกร้องของลูกค้าที่ถูกโอนนี้ จะยังคงเป็นไปตามเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้องที่ถูกโอนไปที่ธนาคารนั้น เป็นหนี้ที่ลูกค้ารับสภาพหนี้ภายใต้สัญญา สินเชื่อผ่อนชําระแบบมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนที่แน่นอน อันได้แก่ เงินต้นที่ลูกค้าเบิกใช้ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทวงถามหนี้และบังคับชําระหนี้ที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญาสินเชื่อ รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ธนาคารฯจะนำส่งให้ลูกค้าผ่าน Email ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับ บริษัท แอสเซนด์ นาโน จํากัด

2. ช่องทางการชำระ
แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ ผ่านหน้าสินเชื่อ (แดชบอร์ด) หรือ สาขาของ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (ไม่มีค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ช่องทาง)

3. กรณีผิดเงื่อนไข
กรณีผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสงวนสิทธิในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา บวก 3% ต่อปี แต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ

หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้

หากลูกค้าชำระหนี้คืนไม่ตรงเวลา อาจเกิดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ตามประกาศของบริษัท แอสเซนด์ นาโน จํากัด

ในกรณีธนาคารมีความจำเป็นต้องติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้า และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ ธนาคารอาจดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เป็นผู้ดำเนินการแทนธนาคารก็ได้

4. ใบแจ้งยอดบัญชี/ในเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ธนาคารจะจัดส่งเอกสารการใบแจ้งยอดบัญชี/ในเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนผ่านทาง email e-statement@tcrbank.com ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ โดยแจ้งรายละเอียดรายการที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น จำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) จำนวนทั้งหมดที่ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว

5.   ช่องทางในการติดต่อธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูล / แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2697 5454 ทุกวันเวลา 08.00-22.00 น www.thaicreditbank.com

Was this article helpful?