1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดแรก
  4. จองซื้อหุ้นกู้ “แอสเซนด์ นาโน”
  5. ขั้นตอนหลังจากแจ้งความประสงค์สำหรับหุ้นกู้

ขั้นตอนหลังจากแจ้งความประสงค์สำหรับหุ้นกู้

1. ลงทะเบียนให้ความสนใจในการจองซื้อหุ้นกู้ให้ครบถ้วน โดยกดที่ปุ่ม “ลงชื่อจองซื้อหุ้นกู้” บนหน้าเว็ปไซต์
– สำหรับบุคคลทั่วไป : คลิกที่นี่
– สำหรับพนักงาน : คลิกที่นี่
2. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกลับไปที่ผู้แสดงความประสงค์ที่ได้รับการจัดสรร ตามลำดับ
3. ลูกค้าแสดงเอกสารยืนยัน **เข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง**
– แสดงเอกสารยืนยันว่าเป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่ (กรณีของบุคคลทั่วไป)
– แสดงเอกสารยืนยันว่าเป็น พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัทในเครือ โดย
◦ แสดง “หนังสือรับรองการทำงาน” สำหรับ พนักงาน หรือผู้บริหาร
◦ แสดง “หนังสือรับรองบริษัท” สำหรับ กรรมการ
4. ดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ของทรู มันนี่

Was this article helpful?

Related Articles