1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. วงเงินพร้อมใช้ สบายเป๋า (TrueMoney 0%)
  4. ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินค้างชำระ และวงเงินคงเหลือ ต้องดำเนินการอย่างไร

ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินค้างชำระ และวงเงินคงเหลือ ต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระได้จากใบแจ้งยอด ที่ได้รับทางอีเมลฉบับล่าสุด ดังนี้
1. ตรวจสอบในอีเมลที่ใช้สมัครสินเชื่อ สบายเป๋า True Money 0%
2. ค้นหาอีเมลหัวข้อ “E-billing Ascend Nano” จากผู้ส่ง Ascend Nano <ascendnano_noreply@tks.co.th>
3. คลิกเปิดเอกสารแนบใบแจ้งหนี้ (Billing Statement)
4. ใส่รหัสเปิดเอกสาร คือ วันเดือนปีเกิดของลูกค้า เช่น เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2528 รหัสของท่านคือ 01032528

หรือสอบถามวงเงินคงเหลือ ได้ที่ Call Center โทร 1240 กด 3

Was this article helpful?

Related Articles