1. Home
  2. ออมเงิน
  3. ออมทรัพย์ KKP Start Saving
  4. การเก็บค่าธรรมเนียนการใช้บริการ

การเก็บค่าธรรมเนียนการใช้บริการ

การทำรายการถอนเงินเข้าทรูมันนี่ รวมถึงการเลือกเป็นช่องทางการชำระเงิน ด้วยบัญชี KKP Start Saving
และ การฝากเงินจากทรูมันนี่ เข้าสู่บัญชี KKP Start Saving ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ระหว่างบัญชี KKP Start Saving ไปยังบัญชีธนาคารอื่น
– ฟรีค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินจากบัญชี KKP Start Saving ไปบัญชีธนาคารอื่น 50 รายการแรกของเดือน
– ค่าธรรมเนียม รายการละ 2 บาท ตั้งแต่การทำรายการครั้งที่ 51 เป็นต้นไปในเดือนนั้น
– เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะ การทำธุรกรรมระหว่าง การโอนเงินจากบัญชี KKP Start Saving ไปยังบัญชีธนาคารอื่น และ การบริการพร้อมเพย์
– การทำธุรกรรมระหว่าง บัญชี KKP Start Saving และ ทรูมันนี่ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

Was this article helpful?

Related Articles