กรณีลูกค้าใช้งานวงเงินไม่ได้

สำหรับกรณีลูกค้าไม่สามารถใช้งานวงเงินได้ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานวงเงินและความสามารถในการชำระคืนสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยหากลูกค้าไม่มีความเคลื่อนไหวในการใช้วงเงินมานานกว่า 3 เดือน หรือมีประวัติการชำระล่าช้า จะส่งผลต่อการใช้งานวงเงินที่ไม่ต่อเนื่อง

Was this article helpful?

Related Articles