របៀបបញ្ចូលលុយតាម K- Bank

1. ចុច “ Add Money ”

2. ជ្រើសរើស “ Banks ” នៅខាងក្រោម All top-up methods

3. ជ្រើសរើសធនាគាររបស់អ្នក(ឧ. Kasikorn Bank)

4. ចុច “ Top-up with K Plus “

5. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល

6. ចុច “ Authorize “

7. ពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិតនិង ចុច “ Next “

8. ចុច “ Confirm ”

9. ប្រតិបត្តិការបានបញ្ចប់។ចុច ចូលអេបដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យ

10. អ្នកនឹងឃើញអេក្រង់“បញ្ចូលលុយដោយជោគជ័យ”

Was this article helpful?

Related Articles