របៀបដកប្រាក់

បើចង់ដកលុយនៅភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីនៅកម្ពុជា តើខ្ញុំត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះ?

ឯកសារចាំបាច់ត្រូវប្រើ
លេខកូដ ៨ ខ្ទង់
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
លេខទូរស័ព្ទ

ចូលមើលបន្ថែមពីរបៀបនៃការដកប្រាក់ ចុចទីនេះ

Was this article helpful?

Related Articles